alkalifiable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalifiable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalifiable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalifiable.

Từ điển Anh Việt

  • alkalifiable

    /'ælkəlifaiəbl/

    * tính từ

    (hoá học) có thể kiềm hoá