alkali albumin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali albumin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali albumin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali albumin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali albumin

    * kỹ thuật

    y học:

    anbumin kiềm