alkali blue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali blue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali blue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali blue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali blue

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    xanh kiềm