alkali reaction in concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali reaction in concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali reaction in concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali reaction in concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali reaction in concrete

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phản ứng bazơ trong bê tông