age structure of population nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age structure of population nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age structure of population giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age structure of population.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • age structure of population

    * kỹ thuật

    cơ cấu độ tuổi của dân số