age resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • age resistance

    * kỹ thuật

    độ bền theo thời gian