age of neutron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age of neutron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age of neutron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age of neutron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • age of neutron

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tuổi nơtron