age of loading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

age of loading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm age of loading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của age of loading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • age of loading

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tuổi đặt tải