administrative support unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative support unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative support unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative support unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative support unit

    * kinh tế

    đơn vị hỗ trợ hậu cần