administrative procedure act nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative procedure act nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative procedure act giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative procedure act.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative procedure act

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đạo luật thủ tục hành chính