administrative headquarters nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative headquarters nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative headquarters giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative headquarters.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative headquarters

    * kinh tế

    trụ sở hành chánh