administrative backstopping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

administrative backstopping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm administrative backstopping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của administrative backstopping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • administrative backstopping

    * kinh tế

    sự hậu thuẫn hành chánh