trời tru đất diệt trong Tiếng Anh là gì?

trời tru đất diệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời tru đất diệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời tru đất diệt

    punished by both heaven and earth

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời tru đất diệt

    punished by both heaven and earth