trời đất trong Tiếng Anh là gì?

trời đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời đất

    heaven and earth

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời đất

    heaven and earth; (exclamation)