trời âm u trong Tiếng Anh là gì?

trời âm u trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời âm u sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời âm u

    cloudy, clouded sky