trời ạ trong Tiếng Anh là gì?

trời ạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời ạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời ạ

    (exclamation)