trời đang mưa ra trò trong Tiếng Anh là gì?

trời đang mưa ra trò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đang mưa ra trò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời đang mưa ra trò

    * thngữ

    it is raining in earnest