trời đánh thánh vật trong Tiếng Anh là gì?

trời đánh thánh vật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đánh thánh vật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời đánh thánh vật

    * ttừ

    infernal