trời biển trong Tiếng Anh là gì?

trời biển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời biển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời biển

    boundless, huge; immense, immeasurable; 'the sky and the sea'

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời biển

    vast (as the sky and sea), unrealistic, utopian