trời đẹp trở lại trong Tiếng Anh là gì?

trời đẹp trở lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đẹp trở lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời đẹp trở lại

    the beautiful weather returns