trời nổi gió trong Tiếng Anh là gì?

trời nổi gió trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời nổi gió sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời nổi gió

    the wind rises