trời ơi trong Tiếng Anh là gì?

trời ơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời ơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trời ơi

  mischievous; rascal; intolerable; my god!; good (ness) gracious!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trời ơi

  * adj

  mischievous, rascal; untolerable blast! Oh, no!

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trời ơi

  (exclamation)