trời lạnh trong Tiếng Anh là gì?

trời lạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời lạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời lạnh

    cold weather