trời đất hỡi trong Tiếng Anh là gì?

trời đất hỡi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đất hỡi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời đất hỡi

    * thngữ

    what the deuce!