trời hửng trong Tiếng Anh là gì?

trời hửng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời hửng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời hửng

    it is cleating up