trời êm trong Tiếng Anh là gì?

trời êm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời êm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời êm

    the weather is mild