trời đất ơi trong Tiếng Anh là gì?

trời đất ơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đất ơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời đất ơi

    * thán từ begad