trời ôi trong Tiếng Anh là gì?

trời ôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời ôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời ôi

    * thngữ

    bless me!; bless my soul!