trời tạnh trong Tiếng Anh là gì?

trời tạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời tạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời tạnh

    clear weather; the rain stops