trời đã ngớt mưa trong Tiếng Anh là gì?

trời đã ngớt mưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đã ngớt mưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời đã ngớt mưa

    the rain has abated