trời có vẻ muốn mưa trong Tiếng Anh là gì?

trời có vẻ muốn mưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời có vẻ muốn mưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời có vẻ muốn mưa

    * thngữ

    it feels like rain