trời tối om trong Tiếng Anh là gì?

trời tối om trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời tối om sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời tối om

    it is pitch dark