trời long đất lở trong Tiếng Anh là gì?

trời long đất lở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời long đất lở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời long đất lở

    come hell or high water

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời long đất lở

    come hell or high water