trời giáng trong Tiếng Anh là gì?

trời giáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời giáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời giáng

    thunderbolt, lightning