trời tối lắm trong Tiếng Anh là gì?

trời tối lắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời tối lắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời tối lắm

    the sky was very dark