trời mưa như trút trong Tiếng Anh là gì?

trời mưa như trút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời mưa như trút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời mưa như trút

    * dtừ

    downpour

    * thngữ

    it rains cats and dogs