trời quang mây tạnh trong Tiếng Anh là gì?

trời quang mây tạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời quang mây tạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời quang mây tạnh

    a cloudless sky