trời ơi đất hỡi trong Tiếng Anh là gì?

trời ơi đất hỡi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời ơi đất hỡi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời ơi đất hỡi

    (exclamation)