trời nồng nực trong Tiếng Anh là gì?

trời nồng nực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời nồng nực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời nồng nực

    the weather is sultry