trời đất thánh thần trong Tiếng Anh là gì?

trời đất thánh thần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đất thánh thần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời đất thánh thần

    (exclamation) good heavens