trời sáng trong Tiếng Anh là gì?

trời sáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời sáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời sáng

    dawn