trời hôm nay nồm trong Tiếng Anh là gì?

trời hôm nay nồm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời hôm nay nồm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời hôm nay nồm

    it is humid today