trời đã tối trong Tiếng Anh là gì?

trời đã tối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời đã tối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời đã tối

    the sky got dark