trời mưa trong Tiếng Anh là gì?

trời mưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trời mưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trời mưa

    * thngữ

    it's a fine day for young ducks

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trời mưa

    rainy