tôn trong Tiếng Anh là gì?

tôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tôn

  corrugated iron

  một tấm tôn a corrugated iron sheet

  mái tôn corrugated iron roof

  to elevate to the status of...

  tôn ai làm thủ lĩnh to elevate somebody to the status of leader

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tôn

  * noun

  tole