tôn quý trong Tiếng Anh là gì?

tôn quý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn quý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn quý

    * dtừ

    venerate