tôn ông trong Tiếng Anh là gì?

tôn ông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn ông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn ông

    (đại từ nhân xưng) sir

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn ông

    Sir