tôn uốn trong Tiếng Anh là gì?

tôn uốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn uốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tôn uốn

    corrugated iron