tôn tổ trong Tiếng Anh là gì?

tôn tổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn tổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn tổ

    * dtừ

    your ancestors