tôn giáo vận trong Tiếng Anh là gì?

tôn giáo vận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tôn giáo vận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tôn giáo vận

    propaganda directed at religious groups